Medborgarstämma och pendeltåg

pendeltåg-001Den 22:a mars deltog jag på en medborgarstämma, dvs. ett arrangemang där flera föreningar tar ett initiativ till att alla ”medborgare” i Göteborg ska få ett tillfälle att få framföra sina åsikter och förslag de brinner mest för. Den här typen av aktiviteter förutspår jag att de kommer att bli en allt viktigare del i alla arkitekter och byggnadsingenjörers vardag.

En av de som höll i inspirationsföreläsningar för att få igång mycket förslag var en ung arkitektstuderande och henne fick jag dessutom möjlighet att fråga ut lite mer. Under föredraget så ställdes Två stadsvisioner mot varandra dvs. den täta blandstaden och landstad med jordbruk nära de höga husen. Ett exempel är Albano Campus där ett stort nytt studentområde integreras med ekosystemtjänster. Ett projekt i norra Göteborg togs också upp och ”ingen går ut i skogen och ytor för friluftsaktiviteter är som en frisering av urbanisering” visar på att det kan vara något annat människor drömmer om. En stark trend kan vara att även storstadsbor vill kunna odla i närheten där de bor.

pendeltåg2Hennes kommande projekt handlade om en pendeltågsstation vid Korsvägen i Göteborg. Den kille hon samarbetade med uttryckte tanken om att pendeltågsstationer är fantastiska mötesplatser och kanske lämpliga försäljningsplatser för lokalt odlat och till-transporterat med kollektivtrafiken. Den idé hon hade kring Korsvägen var att binda samman grönytor med en kraftfullare användning för exempelvis odling och skapa en helhet i en anda av hållbart samhällsbyggande.

Annonser

Regler för byggande

Det är fortfarande samma myndighet Boverket som för Arkitektur, hus som är den viktigaste även när det gäller byggandet och skapandet av rum.

Boverket, Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Vi har då diskuterat en lista kring: Utformning, Hållfasthet,
Brandskydd, Hygien, hälsa miljö, Buller, Säkerhet och Energi som berör hus i inlägget Boverkets regler och dessa är nästa lika tillämpliga här och dokumentet Boverkets byggregler en viktig utgångspunkt.


Jag citerar också:

BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM TILLÄMPNING AV EUROPEISKA KONSTRUKTIONSSTANDARDER (EUROKODER), EKS

Europeiska standards är viktiga inom detta område.

Hållfasthet

Wikipedia File:St Remi choir from south east.jpg

Wikipedia File:St Remi choir from south east.jpg

Hållfasthet är en av de mest grundläggande delarna för en arkitekt, det kan bli kännbara fängelsestraff för den som bygger broar,hus och byggnader som rasar så att människor dödas.

Mycket förenklat så arbetar de flesta med antingen den starkaste formen dvs delar av cirkeln, typ valvbågar eller den vanligaste formen rektangulärt. Framför allt för det senaste så finns omfattande byggnormer kring bärande väggar, pelare och annat som bär upp tak och högre våningsplan. Vid uppstart av projekt använder då ofta arkitekten vad som är vanliga tjocklekar, utifrån att ha sett vad som använts på liknande byggnader eller enligt med olika byggnormer. En uppifrån-ritning så att man ser bärande väggar etc.och att dessa gör att det blir balans och inte tippar åt något håll bör också vara en vanlig analys i ett tidigt skede.

Lite ord på vägen/spåret

Nu har kursen en avslutning med två projekt med tydlig tyngdpunkt på examinering. Det blir då viktigt att väga satsningen på de två områden vi två lärare har hand om och kolla hur du ligger till och hur du bör prioritera.

Jag påminner om Examinering av kunskap om processen från kursen Arkitektur hus som är mycket relevant även för denna kurs.

Jag påminner om det stora utbud inspirerande och spännande filmer och program som finns på nätet. Husdrömmar är ett exempel från Arkitektur hus.

Fundera på gamla inlägg: Olika sorters rumTorg i Kungälv – en analysStora häftiga torg osv. de är till för att skapa den grund du behöver för att göra nuvarande arbetsuppgift.