Centralt innehåll

Det här är det centrala innehåll som blir en bra grund för att skapa platser och interiörer som lockar och används.

 • IMG_7653Historisk utveckling av inredning och utemiljöer.
 • Olika sorters rum, såväl inredningar som utemiljöer.
 • Relevanta lagar och andra bestämmelser, planinstrument och handläggningsprocessen för den byggda miljön.
 • Ritningar, planer och modeller som används vid rumsgestaltning.
 • Gestaltninga av rum, såväl invändiga som utvändiga, i första hand offentliga men även privata.
 • Planering, avgränsning, genomförande och redovisning av arkitekturuppgifter.
 • Tekniker, verktyg och uttryckssätt för att beskriva och skapa olika typer av rum samt för förslag till förändringar.
 • Digitala ritprogram, till exempel cad (computer aided design).
 • Sambanden mellan form, funktion och ergonomi.
 • Inredningsenheter, till exempel möbler, belysning och växtlighet.
 • Material, färg, ljud och ljus.

Betygskriterier på A-nivå för att demonstrera vart alla bör sträva.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur rumsgestaltning genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer av rum genom tiderna och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika typerna. Eleven redogör utförligt och nyanserat för handläggningsprocessen samt värderar med nyanserade omdömenförändringsförslag inom rumsgestaltning. Elevens värdering bygger på en utförlig konsekvensanalys.

Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledare förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer eleven olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är gott med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.

Eleven använder med säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Dessutom använder eleven med säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val av presentationstekniker.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Annonser