Välkomna årskurs 2016/17

Hej och välkomna alla ni som vill lära er mer om Arkitektur rum. I kursen ska vi prata om många olika sorters rum och allt ifrån möblering och utformning av små rum till att skapa stora torg och arenor. Vi ska bygga och skapa både modeller i kanalplast mm som man skär målar och klistar samman  och med hjälp av olika IT verktyg. Det här är en teknisk kurs men den har inga speciella förkunskapskrav inom detta och arkitekter behöver förstå mycket kring samhälle och vad som ser vackert ut också. Framför allt är det många yrken av de mesta olika slag som behöver förstå och kunna samarbeta med arkitekter.

Under fliken planering så kan ni se vad som är planerat för kursen och denna planering är ett levande dokument så kom gärna med frågor och önskemål kring denna. Det viktigaste läromedlet för kursen är denna blogg och i innehållsförteckningen kan ni sa vad som kommer tas upp.

Cities for people, Jan Gehl

Arkitekten och professorn i stadsplanering Jan Gehl har skrivit en mycket intressant bok ”Cities for people” (2010) som diskuterar många olika perspektiv på vad som gör en stad bra att leva i. Mycket handlar om gaturum och de andra offentliga rum som finns i en stad.

En utgångspunkt är att vi vill ha 

 • A lively city
 • A safe city
 • A sustainable city
 • A healthy city

och Jan Gehl menar att alla dessa saker kan åstadkommas med en gemensam policy om ökade stadskvaliteter. Han visar flera exempel på hur minskning av biltrafik lett till uppblomstring av gångtrafik och affärsverksamhet, han visar hur fler bänkar leder till fler som vill sitta och ökning av antal människor runt omkring och formulerar ”The city as a meeting place” för att lyfta fram stadens viktigaste funktion. Han påpekar att mobiltelefoner och sociala medier snarare är något som används för reklam för mötesplatser i staden än konkurrerar med dessa.

I kapitlet ”Senses and scale” tar han sin utgångspunkt i vad vi människor naturligt tar in via våra sinnen. Vad passar oss när det gäller att se, höra och röra oss? Vi har mycket fokus framåt vilket innebär att gator, leder och stråk talar till oss. Vi kan se en människas rörelser och kroppsspråk på upp till 100 meters håll vilket säger en hel del om hur man kan utforma arenor och annat där det är meningen att vi ska agera åskådare. 35 meter som tumregel är mer lämpligt för situationer där känslor ska förmedlas för då kan vi se ansiktsuttryck och höra tal och sång. Slutsatser som att vi för de mesta ser bara de första två våningarna på ett hus demonstreras precis som att vi tycker att en helt annan detaljrikedom är lagom beroende på hur fort vi färdas. Stora hus och ytor signalerar en mer formell och kylig social atmosfär för oss.

Boken har också mycket intressant kring tätare städer, långsammare trafik mm men fokus stannar vid begreppet ”soft edges” det handlar om området där huset möter gaturummet. Själva begreppet går ut på att knyta samman dessa två områden, genom att människor tittar i skyltfönster, lutar sig mot fasader, sitter intill dem osv. Många olika recept demonstreras för att miljöer ska  kännas säkrare diskuteras med allt från parkerade bilar som skydd för cyklister till hur upplysta hus och lägenheter intill är.

 

Projektarbete Studiehall

Beskrivning

Du ska nu få i uppgift att skapa tre nya rum i c eller d-hallen. De tre nya rummen ska ha olika funktioner, och passa för olika typer av aktiviteter. Samtidigt ska hall-funktionen finnas kvar.

 • Fundera över vilka målgrupper och intressen som finns på Mimers hus gymnasium. Skriv ned vilka målgrupper och vilka intressen du tänker anpassa din hall till.
 • Hitta ett gemensamt tema med färger eller former. Hitta några bilder på möbler, ett tygprov eller färgprov som du utgår ifrån och om du har som tema för din inredning.
 • Tänk på att man kan använda sig av växtlighet, tyger, skärmar och liknande för att skapa rum om kan omformas.
 • Tänk också på ljussättningens påverkan på rummet. Just nu finns det bara allmänbelysning.

Att lämna in:

 • En modell med kanalplast på åtminstone en del av hallen.
 • Text med målgrupp och tankar inför förändringsarbetet.
 • Handritad skiss på hur du tänker dig att det ska se ut.
 • En planskiss för utplacering av möbler
 • En färdig modell av din hall i sketch up

Det är tillåtet med några förenklingar: Skissen som ska vara färdig tidigt kan vara busenkelt gjord för godkänt. Kanalplastmodellen kan omfatta en mycket liten del av hallen om SketchUp eller Floorplanner visar mycket. På samma sätt kan Floorplanner eller SketchUp till och med slopas helt om kanalplastmodellen eller det andra verktyget visar tillräckligt.

Betygskriterier

Betygskriterier E
Du planerar och genomför i samråd med handledare förslag inom ett förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer du olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar i samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion och estetik. Du utvärderar ditt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom gör du en enkel jämförelse av ditt abete med andras när det gäller funktion och estetik.
Dessutom använder du med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
Betygskriterier C
Du planerar och genomför efter samråd med handledare förslag inom ett förändrings C – projekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer du olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med handledare din process till eventuella nya förutsättningar.
Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion och estetik. Du utvärderar ditt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom gör du en välgrundad jämfö- relse av ditt arbete med andras när det gäller funktion och estetik.
Dessutom använder du med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
Betygskriterier A
Du planerar och genomför efter samråd med handledare förslag ett förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer du olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med handledare din process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är gott med tanke på funktion och estetik. Du utvärderar ditt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör du en välgrundad jämförelse av ditt eget arbete med andras när det gäller funktion och estetik.
Dessutom använder du med säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Du motiverar utförligt och nyanserat ditt val av presentationstekniker.
När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Analys, presentation & målgrupp

Vi har för två olika uppgifter  Kontorsmiljöer och Lekplatser övat på att göra analyser.

analys (grekiska anaʹlysis ’upplösning’, ’lösning’, av anaʹ ’upp’ och lyʹō ’lösa’, ’lösgöra’), verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.Motsats: syntes.

Vi har börjat prata om en grundstruktur där vi delar upp det vi analyserar i olika områden och sen gå vidare med att tala om fördelar och nackdelar, +/-. I samband med detta har vi också pratat om att använda prioritering som ett sätt att få struktur/uppdelning men också en ordning för det man vill presentera. Vi har också diskuterat hur mycket av argumentation och logiska resonemang som är lämpligt att ta upp för varje liten nedbruten del.

Coworking_Space_in_BerlinDet finns inget facit för att man behöver göra på exakt ett viss sätt enligt ett visst recept även om förstås både företag, lärare och myndigheter kan ha ganska tydliga regler och tankar kring vad de förväntar sig.

problem-663332_640

Ska man göra en bra analys så kan det vara bra att ställa sig ett antal frågor:

 1. Vilken information är målgruppen intresserad av?
 2. Hur formulerades frågan av den som önskade analysen, vilka saker togs upp som viktiga att analysera i den?
 3. Vilka saker anser jag själv eller andra är intressanta att ta upp för frågeställningen?
 4. Hur lång tid har jag på mig? Hur mycket plats får jag använda? Vilket format ska jag leverera analysen i?

Kursen tar upp vilka roller som finns i byggsektorn. Vilka förväntningar de har på arkitektrollen. Byggprocess och vilka ämnen och frågeställningar som är viktiga i olika faser. Detta ska vara en god hjälp att besvara frågorna ovan.

Inlägget: Metoder för att skapa rum tar upp hur många olika perspektiv man kan ha när man startar den kreativa processen och börjar fundera på vad man ska skapa för arkitektur. Vad som på djupet menas med olika begrepp som gestaltning, avgränsning, syfte,  rumstyper, traditioner, stilar, målgrupp och många andra, bearbetar vi för att en frågeställning beskriven med sådana begrepp ska vara lättare att förstå.

Lekplatser

På HAGS använder vi våra teoretiska kunskaper om lekutrustning för att skapa attraktiva lekplatser för barn och vuxna. Vi vill att våra lekprodukter ska locka till fysisk aktivitet och bidra till våra barns fysiska välbefinnande och sociala utveckling

Playground_equipment_in_Kiwanis_Park
företaget HAGS sida om lek och lekredskap betonas att lekplatsen ska vara attraktiv och locka till sig barn som vill leka där. Information om rummet och dess möjligheter är viktigt. En annan aspekt som dyker upp om och om igen när man läser, det är säkerheten, titta exempelvis på Elverdals sida. Det finns regler från Boverket om lekplatser. Konsumentverket gör kontroller av lekplatser.

För 30 år sedan var den jättestora rutschkanan ett tecken som symboliserade lekplats och barn som såg en sådan började genast tjata på sina föräldrar. Där finns en lekplats, en riktig lekplats.

Idag finns det inte några sådan kvar. Det inträffade för mycket olyckor i dem och vi har blivit mycket mer noggranna med säkerheten. Behovet av att ha något som lockar och gör att barnen vill dit finns dock fortfarande kvar. Vad är det dagens barn ser som gör att de vill springa dit?

Frågan är hur har vi riktigt spännande saker på en lekplats som lockar barn på långt håll och får dem att längta dit? Hur skapar vi sådana lekplatser som uppfyller mängder av regler som handlar om säkerhet och många andra sker?

Här är en analys som kan göras kring bra lekplatser som kan fokusera på:

 1. Marknadsföring, locka barn och föräldrar till lekplatsen, lekredskapen
 2. Säkerhet, vad säger lagar regler och sunt förnuft om olika lekredskap

PS. I det här med analys går vi ett steg längre +/- listor för olika områden ska göras till något kraftfullare och kortare genom prioritering. Ni övar er på att arbeta med många analyssätt: områden,  +/-, prioritering, djupare resonemang, logiskt varför saker sker. Vi förbereder oss för att framtiden gå riktigt djupt i analysen och fundera på hur målgrupper, storlekar, integration med annat, skönhetsvärden, ekonomi, … också kommer in.

Kontorsmiljöer

När det gäller arbetsplatser så är en växande andel i någon form av kontorsmiljö. Den mer traditionella där åtminstone alla med mer avancerade befattningar hade ett eget rum utmanades sedan på 80-talet när exempelvis Volvo införde öppna kontorslandskap. Öppna kontorslandskap var då förstås inte något som alla jublade över även om det fanns de som talade om ökad demokrati, närhet, flexibilitet etc. Kontorslandskap? Nej tack! och diskussionen har lyft många aspekter som exempelvis Öppet kontorslandskap ger chefen stjärnglans.

Nu tar man ett ytterligare steg när det gäller kontorsmiljöer och lanserar något som kallas Aktivitetsbaserade kontor, aktivitetsbaserade arbetsplatser, arbetsmiljöer etc. För elever är det här ingen nyhet för de är vana vid att deras arbetsplats ändra allt eftersom de ska göra olika saker under dagen men för tjänstemän kan det här upplevas som mycket nytt.  Den traditionella arbetsmiljön utmanas – Feelgood.

Diskussionen om kontorsmiljön handlar nu väldigt mycket om, mötesplatser, projekt, tillfälliga behov, deltid på en arbetsplats, bärbara datorer som innebär att man arbetar från många olika ställen osv. Även andra aspekter som tar utökade plats i tankarna kring framtidens byggande som hållbarhet, energieffektivitet kan tänkas driva på utvecklingen mot nya utformningar.

Som en liten extra information så träffade jag en medarbetare på Bengt Dahlgren AB som berättade om att han varit med i projekteringen av Johanneberg Science parks nybyggda kontorshus. Även hans arbete med framför allt värme och ventilation påverkas tydligt av kontorsmiljöernas utformning och de mer öppna miljöerna som uppstått gav ju helt andra sorters luftflöden.

Coworking_Space_in_Berlin

I syftet för kurserna om arkitektur så är ett mål för vilka förmågor som ska uppnås följande:

Förmåga att använda arkitekturens begrepp, uttryckssätt och verktyg för att beskriva, tolka, värdera och analysera den byggda miljön.

Erfarenheter från arkitektens vardag visar att en snabb och bra analys av olika frågeställningar, som utnyttjar kraften i en grupp, är ett avgörande konkurrensmedel för yrkesområdet. Följande lilla uppgift som innehåller både bredd och djup och ska genomföras på kort tid kan fungera som en symbol för hur denna förmåga kan tränas.

Modellbygge, Kafélokal

PLANERA EN KAFÉLOKAL

Målsättning

Ett projekt med huvudmålet att skapa en modell av ett Kafé. Tankar om målgrupp och inredning som passar denna målgrupp är en viktig del men även fasta avgränsningar ska synas. Det är fritt att välja målgrupp och sorts Kafé. Det kan vara stort/litet, modernt/klassiskt, det kan ha flera restaurangrätter och brett utbud eller fokusera på en smal nisch tilltugg till kaffet. Modellen kompletteras helst med powerpoint och planlösning i floorplanner för att beskriva lösningen så fullständigt som möjligt.

Kursplanekriterier

 • Ritningar, planer och modeller som används vid rumsgestaltning.
 • Gestaltning av rum, såväl invändiga som utvändiga, i första hand offentliga men även privata.
 • Planering, avgränsning, genomförande och redovisning av arkitekturuppgifter.
 • Tekniker, verktyg och uttryckssätt för att beskriva och skapa olika typer av rum samt för förslag till förändringar.
 • Sambanden mellan form, funktion och ergonomi.
 • Inredningsenheter, till exempel möbler, belysning och växtlighet.
 • Material, färg, ljud och ljus.

Perspektiv på hur det ska genomföras

Gestaltningperspektiv: Modellbyggande med papp, kanalplast, papper, få det att bilda de tänkta formerna och klara de hållfasthetskrav en modell behöver, Gestaltning. Fundera på olika färgval och vad det gör för utseende, användbarhet, trivsel etc. Studera effekterna av olika riktning på ljuset. Samband mellan form och ergonomi.

Beskrivningsperspektiv: Kompletterande beskrivningar som beskriver visionen och tankarna kring varför rummet ska se ut på ett  visst sätt. Förtydliganden av modellen. Samband mellan funktion och form. Akustik, ljud. Hållfasthet och materialval hos de valda detaljerna hos de verkliga byggnationerna.

Planering

Startdatum: 11/9
Slutdatum: 20/10

Lektioner både tisdagar och fredagar. Både Jan och Elin kommer med kompletterande information och tips under arbetets gång.

Övrigt

Här kompletteras med information allt eftersom.

11/9 Lämplig storlek på modell 3*4 dm. Gör modell av bara en del av kaféet om det inte är väldigt litet.

IMG_5372

25/9